Afwijzing VOG

Voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk heeft u soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag welke zal worden toegewezen wanneer u geen strafbare feiten heeft begaan binnen de terugkijktermijn. Niet alle gegevens uit het verleden zijn namelijk van belang voor de beoordeling.
De standaard regel is dat er tot 4 jaar wordt teruggekeken, maar hier zijn een aantal uitzonderingen op. Zo mag er bijvoorbeeld altijd worden teruggekeken naar zedendelicten, hiervoor is geen termijn en bij jongeren tot 23 jaar wordt er maar tot 2 jaar teruggekeken, tenzij het gaat om zeden- en zware delicten. Als er binnen deze termijn gegevens worden gevonden welke belangrijk zijn, mag er ook worden gekeken naar gegevens voor de termijn. Dit mag dan allemaal worden meegenomen in de beslissing of de VOG wordt afgewezen.

Wanneer uw VOG wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. Wanneer dit ook wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Schuerman advocaat kunt u bijstaan tijdens deze procedures tegen de afwijzing van uw VOG.

Wij hebben al meerdere mooie resultaten behaald bij een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een afwijzing van een VOG. Een voorbeeld hiervan is een zaak van het afgelopen voorjaar. De VOG was in eerste instantie en in bezwaar afgewezen maar na een beroepsprocedure toch toegewezen door de rechtbank waardoor onze cliënt toch aan de slag kon bij haar nieuwe werkgever!

Wanneer ons kantoor u zal bijstaan zal uw advocaat een bezwaarschrift opstellen en met uw toestemming naar Justis versturen. Aan de hand hiervan kan er een hoorzitting gepland worden waarin u samen met uw advocaat de bezwaren kunt toelichten. Wanneer dit bezwaar ongegrond wordt verklaard kan ons kantoor u ook bijstaan wanneer u tegen deze beslissing in beroep wenst te gaan bij de rechtbank.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies over een afwijzing van een VOG? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaat in Rotterdam, wij helpen u graag!


Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak?

Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak?

Uw kind is verplicht om te komen. Uw kind hoeft geen eed of belofte af te leggen, maar wordt wel aangemaand om de waarheid te vertellen.


‘Vechtscheiding’ tussen ongehuwden zonder samenlevingscontract

Op 24 juli 2019 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak waarin een samenwonend maar niet-gehuwd stel, zonder samenlevingscontract, een geschil had over wie recht heeft op welk deel van de overwaarde van hun woning.

De feiten

De man en vrouw hadden sinds 2001 een relatie. Uit deze relatie is in 2002 een dochter geboren. Zij waren niet gehuwd en hadden tevens geen samenlevingscontract. In maart 2001 zijn de man en vrouw gezamenlijk eigenaar geworden van de woning in kwestie. De man en vrouw hebben de woning destijds gekocht voor een bedrag van 1.225.000,- gulden. Omgerekend circa € 550.880,-.

De vrouw had al een koopwoning die zij met winst had verkocht. Deze overwaarde heeft de vrouw ter hoogte van € 212.000,- in de loop van een aantal jaren geïnvesteerd in de gezamenlijke woning. De man heeft op zijn beurt flinke investeringen en manuren gestopt in de woning. De relatie wordt in 2018 verbroken en de samenwoning van de man en vrouw op twee afzonderlijke etages is zodoende ten einde gekomen. In datzelfde jaar wordt de woning verkocht voor een bedrag van € 1.500.000,-. Derhalve is sprake van een waardestijging van bijna 300%.

De man is naar de rechter gestapt omdat de vrouw niet instemde met verdeling van de overwaarde bij helfte. Onder druk van het kort geding heeft de vrouw ingestemd met uitbetaling van de overwaarde op de door de man voorgestane wijze, onder voorbehoud van haar recht om van de man het bedrag terug te vorderen dat hij volgens de vrouw aan haar verschuldigd is vanwege haar aflossing van € 212.000,-.

De vrouw is vervolgens naar de rechter gestapt omdat zij vindt dat de overwaarde niet gelijk verdeeld moest worden. De vrouw vordert dan ook een bedrag welke bestaat uit de (hypothecaire) investering in de gezamenlijke woning ter hoogte van € 212.000,-.

Oordeel rechter

De man betwist niet dat de vrouw € 212.000,- van haar eigen geld heeft aangewend ter investering in de gezamenlijke woning. Derhalve stelt de rechter vast dat de vrouw een vordering heeft op de man. De man is echter van mening dat de vordering van de vrouw op de man is verjaard. De rechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat de verjaringstermijn van vijf jaren pas gaat lopen vanaf het moment de vordering opeisbaar is. Gezien de relatie van de man en vrouw zou het niet redelijk zijn als de verjaringstermijn al begint te lopen tijdens de relatie.

De man voert verder aan dat wanneer toch geen sprake is van verjaring, er een verrekening moet plaatsvinden vanwege de investeringen die hij heeft gedaan in de woning. De rechter gaat hierin mee. De man kon immers uitgebreide documentatie tonen met facturen en onderbouwing van de investeringen van de woning. De vrouw heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de woning door investeringen van de man een waardestijging heeft ondergaan die minstens even hoog is als de € 212.000 die de vrouw heeft geïnvesteerd.

In het licht van deze omstandigheden zou de vrouw ongerechtvaardigd worden verrijkt indien wel met haar investering van € 212.000 rekening zou worden gehouden, maar niet met de substantiële investeringen van de man in de verbouwingen. De rechter vond daarom, mede op grond van de redelijkheid en billijkheid, dat zowel de investering door de vrouw als de investering door de man, tegen elkaar weggestreept dienen te worden.

Conclusie

Ook als u niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt gesloten kunt u te maken krijgen met juridische geschillen omtrent uw woning. Sterker nog, in geval van samenwonen is het raadzaam om van tevoren goede afspraken te maken om op die manier geschillen te voorkomen, zeker wanneer het gaat om een koopwoning. Voor vragen omtrent (of bijstand bij) dergelijke geschillen kunt u terecht bij ons kantoor.


In de schuldenproblematiek en nu?

De Wet Hulp Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bestrijdt de toenemende
schuldenproblematiek door na een traject van drie jaar een streep te zetten door alle resterende schulden zodat je weer met een schone lei verder kunt. Schuerman advocaat in Rotterdam biedt een uitstekende juridische begeleiding bij dit traject, zodat de kans op kwijtschelding van jouw schulden aanzienlijk wordt vergroot.

Om toegelaten te worden tot de WSNP moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Een vereiste is dat er in eerste instantie een minnelijk traject is doorlopen. Schuldhulpinstanties zoals Kredietbank Rotterdam kunnen hierbij hulp bieden. Bijstand door een advocaat bij het indienen van de aanvraag is niet verplicht. De bijstand van een advocaat wordt dan ook niet vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand. Als het verzoek wordt afgewezen, kan er hoger beroep aangetekend worden. Voor hoger beroep tegen de afwijzing is bijstand door een advocaat wel bij wet verplicht. Het hoger beroep dient binnen acht dagen na de beslissing van de rechter te worden ingediend door een advocaat.

Toewijzing hoger beroep
Door bijstand en begeleiding van een gespecialiseerd en ervaren advocatenkantoor vergroot je de kans dat je verzoek in hoger beroep door de rechter wordt toegewezen. Schuerman advocaat is een kantoor dat door de jarenlange ervaring met de WSNP precies weet waar de rechter op let en wat er nodig is om de rechter te overtuigen het verzoek toe te wijzen. Maar zelfs als je wél bent toegelaten tot de WSNP kan het voorkomen dat de rechter beslist om het traject voortijdig te beëindigen, waardoor je schulden niet worden kwijtgescholden. Als dit je overkomt, mag je tien jaar geen gebruik meer maken van de regeling van de WSNP. Ons kantoor heeft hiermee ruime ervaring en kan vaak hulp bieden om de rechter van gedachten te veranderen.

Terug in het traject
Indien de rechter de WSNP tussentijds heeft beëindigd kan Schuerman advocaat je helpen om toch weer terug in het traject te komen. Met professionele hulp door een ervaren advocaat kun je het besluit van de rechter vernietigen en weer verder gaan waar je gebleven was, zodat je ook niet opnieuw hoeft te beginnen aan de termijn van drie jaren.

Persoonlijk advies
Kortom: als je problemen hebt met schulden of met de WSNP, twijfel dan niet en neem contact op met ons kantoor voor een kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek beantwoordt de advocaat al je vragen over de WSNP en geeft je een persoonlijk advies met de oplossingen voor je problemen. Neem voor dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek contact op met het kantoor via onderstaande gegevens.


Wat is nu eigenlijk een OTS?

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die het gezag van een ouder over een kind beperkt. Doorgaans zijn het de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg die de kinderrechter vragen om een OTS op te leggen. De kinderrechter toetst dan of de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind in gevaar is. Als ouder kan het erg moeilijk zijn om het op te nemen tegen deze grote instellingen en de rechter te overtuigen. Daarom biedt ons kantoor ondersteuning aan de ouders en kinderen om OTS en uithuisplaatsing te voorkomen en te beëindigen.

Een OTS kan worden opgelegd en daarna telkens met een jaar worden verlengd totdat het kind 18 jaar is. Bij een OTS stelt een gezinsvoogd een plan op voor de opvoeding en verzorging van het kind. De ouder en het kind zijn verplicht de aangeboden hulpverlening te accepteren. Deze verplichtingen kunnen erg belastend zijn, zeker wanneer je het niet eens bent met de zienswijzen van de gezinsvoogd. Het is daarom vaak beter om de OTS te voorkomen, maar zonder bijstand van een advocaat kan het erg moeilijk zijn om de rechter hiervan te overtuigen. Een advocaat is bij deze procedure weliswaar niet verplicht, maar bijstand vergroot wel de winkansen. Vaak lijkt de strijd tegen grote instellingen als Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een
uitputtende en kansloze zaak. Juist daarom is bijstand van een advocaat sterk aan te raden. Schuerman advocaat heeft al vele ouders en kinderen succesvol bijgestaan in dit soort zaken. Dit kantoor weet wat nodig is om de rechter een eerlijker en beter beeld te geven over de huiselijke situatie en de rechter te overtuigen dat een OTS niet nodig en niet gewenst is. Meestal dient de instelling die de OTS heeft aangevraagd een uitgebreid rapport in bij de rechter. Aan deze rapporten wordt door rechters vaak veel waarde gehecht, terwijl de rapporten niet altijd juist zijn en de situatie inmiddels al behoorlijk kan zijn veranderd. Een OTS kan dan onterecht worden toegewezen. Soms acht een rechter een OTS zelfs onvoldoende en wordt het kind bovendien uit huis geplaatst. Schuerman advocaat kan dankzij jarenlange ervaring en specialistische kennis effectieve hulp bieden om dit te voorkomen.

Hoger Beroep
Zonder bijstand van een advocaat is de kans veel groter dat de OTS toch wordt opgelegd. Als de rechter toch heeft besloten dat er een OTS zal komen, kun je tegen dit besluit in hoger beroep. Bij het hoger beroep is bijstand van een advocaat wel wettelijk verplicht. Ons kantoor kan ook nu helpen om de beslissing van de rechter te vernietigen en de OTS en de uithuisplaatsing alsnog te voorkomen.

Beëindiging OTS
Is reeds een OTS en/of uithuisplaatsing opgelegd? Dan is het niet gemakkelijk om dat traject weer te verlaten. Wij kunnen dan helpen om bij de rechter een verzoek in te dienen om de OTS en uithuisplaatsing alsnog te beëindigen. Bij de rechter moet dan worden aangevoerd dat de omstandigheden sinds het opleggen van de OTS zijn veranderd, zodat de gezinsvoogd en uithuisplaatsing niet langer nodig zijn. Het kantoor kan helpen om genoeg feiten aan te voeren om de rechter te overtuigen.

Persoonlijk advies
Voor al je problemen met betrekking tot de OTS en uithuisplaatsing biedt ons kantoor uitstekende bijstand. Een van de services die wij bieden, is een kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek beantwoordt de advocaat al je vragen over de OTS en geeft je een persoonlijk advies met de oplossingen voor je problemen. Neem voor dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek contact op met het kantoor via onderstaande gegevens.